Стандартен европейски формуляр

Стандартен европейски формуляр

Top of Form

 

СТАНДАРТЕН ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМУЛЯР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ КРЕДИТИ

 

Информацията в този формуляр няма сила на предложение за сключване на договор и не задължава кредитора да Ви предостави кредитен продукт, за който се отнася тази информация.

 

Част I. Идентификационни данни и данни за контакт на кредитора/кредитния посредник:

1. Кредитор

"МЪНИ ЛИЙЗ" ЕАД, ЕИК 131289899

2. Адрес

гр. София, район Витоша, ж.к. София Парк, ул. „Рачо Петков Казанджията" №4, ет. 6

3. Телефонен номер

0700 700 55

4. Електронен адрес

info@moneylease.bg

5. Факс

 

6. Интернет страница

www.moneylease.bg

 

Когато е приложимо за съответния кредит:

7. Кредитен посредник

Не е приложимо

8. Адрес

Не е приложимо

9. Телефонен номер*

Не е приложимо

10. Електронен адрес*

Не е приложимо

11. Факс*

 

12. Интернет страница*

Не е приложимо

 

Част II. Описание на основните характеристики на съответния кредит:

1. Вид на кредита

Потребителски кредит

2. Общ размер на кредита (максималният размер (лимитът) или общата сума, предоставена по договор за кредит) в лв.

 лева

3. Условия за усвояване на кредита (как и кога ще получите кредита)

Кредитът се усвоява от ПОТРЕБИТЕЛЯ в брой или по банков път, веднага след сключване на договора за потребителски кредит.

4. Срок на договора за кредит

Срок на кредита -  месеца

5. Указания за размера, броя, периодичността и датите на погасителния план.

Размер на вноската - лева
Брой вноските - 
Периодичност - ежемесечно на   число до крайния срок на договора

6.Общата сума, която следва да заплатите (Общия размер на кредита (главницата) заедно с лихвата и разходите, които могат да възникнат във връзка с Вашия кредит) в лв.

Обща дължима сума -

7. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Когато кредитът се предоставя под формата на разсрочено плащане за закупуване на стока или услуга или е обвързан с доставката на конкретна стока или с предоставянето на услуга:
Наименование на стоката/услугата;
Цена на стоката/услугата в брой.

Не е приложимо

8. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Изисквани обезпечения; Описание на обезпечението, което следва да предоставите по договора за кредит.

Не е приложимо

9. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Погасителните вноски, които не водят до незабавно погасяване на общия размер на кредита (главницата).

Не е приложимо

Част III. Разходи по кредита:

1. Лихвен процент по кредита и условията за прилагането му и ако е приложимо за съответния вид кредит, различните лихвени проценти, които са относими за кредита

Фиксиран годишен лихвен процент -

2. Годишен процент на разходите (ГПР): Общите разходи за потребителя, настоящи или бъдещи, изразени като годишен процент от общия размер на предоставения кредит. ГПР Ви дава възможност да сравните различните предложения за сключване на договор за кредит.

 

3. Изисква ли се за получаване на кредита или за получаването му при конкретно предлагани условия задължително сключване на договор за:
-застраховка, свързан с договора за кредит, или
-друг договор за допълнителна услуга

НЕ

4. Свързани с договора разходи

Разходите посочени в Част ІІІ, т. 4.6

4.1. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Разходите за откриване и обслужване на една или няколко сметки във връзка с договора за потребителски кредит.

Не е приложимо

4.2. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Размер на разходите за използване на определен платежен инструмент (например кредитна карта).

Не е приложимо

4.3. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Всеки друг разход, свързан с договора за кредит.

Разходите, посочени в Част III, т.4.6.

4.4. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Условията, при които посочените по-горе разходи, свързани с договора за кредит, могат да се променят.

Не е приложимо

4.5. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Задължение да се платят нотариални такси и разходи за нотариус.

Не е приложимо

4.6. Разходи, дължими при просрочени плащания Наличието на неплатени вноски може да доведе до сериозни неблагоприятни за Вас последици (включително принудително изпълнение) и да затрудни получаването на кредит в бъдеще.

В случай на просрочие ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще дължи законната лихва върху цялата просрочена сума за целия период на просрочието - от датата на падежа до датата на ефективното изплащане на сумата

Част IV. Други важни условия по договор за кредит

(Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)

1. Право на отказ от договора: Вие имате право на отказ от сключения договор за кредит в срок от 14 календарни дни

Да, при спазване на условията на чл.29 от ЗПК.

2. Предсрочно погасяване на кредита: Вие имате право по всяко време да погасите изцяло или частично Вашите задължения по договора за кредит.

Да, при спазване на условията на чл.32 от ЗПК.

3. Кредиторът има право на обезщетение при предсрочно погасяване на кредита

Кредиторът има право на обезщетение при предсрочно погасяване на кредита в размер на 1% (Един процент) от предсрочно погасената сума по кредита, когато оставащият период на договора е по-голям от една година и в размер на 0,5% (Нула цяло и пет десети процента) от сумата на предсрочно погасения кредит, когато оставащият период на договора е по-малък от една година

4. (Изм. – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Извършване на справка в Централния кредитен регистър или в друга база данни, използвани в Република България за оценка кредитоспособността на потребителите. Когато кредиторът откаже да Ви предостави кредит въз основа на извършена проверка в Централния кредитен регистър или в друга база данни по чл. 16, той е длъжен да Ви уведоми незабавно и безвъзмездно за резултата от извършената справка.
Това не се отнася за случаите, когато предоставянето на тази информация е забранено от европейското законодателство или е в противоречие с изискването за обезпечаване на обществения ред и сигурност.

ДА

5. Право на екземпляр от проекта на договор за кредит: Имате право при поискване да получите безвъзмездно екземпляр от проекта на договор за кредит. Тази разпоредба не се прилага, ако в момента на поискването кредиторът не желае да сключи договор за кредит с Вас

Да. Тази разпоредба не се прилага, ако в момента на поискването кредиторът не желае да сключи договор за кредит.

6. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Срокът, за който кредиторът е обвързан от преддоговорната информация

Тази информация е валидна за период от 7 календарни дни от датата на получаване на настоящия СЕФ.

Част V. Когато е приложимо за съответния вид кредит, допълнителна информация при предоставяне на финансови услуги от разстояние:

а) по отношение на кредитора:

1. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Представител на кредитора, установен в страната, в която живее потребителят

 

2. Адрес

 

3. Телефонен номер*

 

4. Електронен адрес*

 

5. Факс*

 

6. Интернет страница*

 

7. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Регистрация

 

8. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Надзорен орган

 

б) по отношение на договора за кредит:

1. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Упражняване на правото на отказ от договора

 

2. Когато е приложимо за съответния вид кредит:
Законът, на който кредиторът се позовава, за да установи взаимоотношения с Вас преди сключване на договора за кредит.

 

3. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Клауза относно приложимото право към договора за кредит и/или относно компетентния съд при възникване на спор.

 

4. Когато е приложимо за съответния вид кредит: Език, на който се предоставя преддоговорната информация и информацията, съдържаща се в договора.

 

в) по отношение на извънсъдебни способи за обезщетяване на потребителя:

Наличие на извънсъдебни способи за предявяване на рекламации и търсене на обезщетение.

 

 

 

 

 

 

 

Дата: г.

 

 

 

ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ:

ЗА КРЕДИТОРА:

________________________________

________________________________

/Име и фaмилия/

/Име и фамилия/

 

 

_______________________

__________________________

/Подпис/

/Подпис/

Bottom of Form

 

Top